Vad gör en Organisationspsykolog?

Psykologisk kunskap för att navigera i en snabbföränderlig omvärld 

Vi lever i en spännande tid där förändringstakten och komplexiteten i omvärlden ökar. Samtidigt förändras våra grundläggande psykologiska och biologiska sätt att fungera som människor mycket långsamt. Välmående, produktivitet och överlevnad för såväl individen, den mänskliga arten och våra organisationer är sedan tidernas begynnelse beroende av förmågan att anpassa sig och utvecklas för att möta yttre förändringar.

I en komplex och snabbt föränderlig omvärld ökar osäkerheten och det är lätt att anpassningar som vi gör såväl som individer, grupper och organisationer blir reaktiva, kortsiktiga, kontraproduktiva och kostsamma. Reaktiviteten medför en risk för bristande helhetssyn, kortsiktiga beteenden och beslut samt ohållbart användande av våra psykologiska, biologiska och ekonomiska resurser. Andra gånger bidrar ökad osäkerhet istället till handlingsförlamning och passivitet, och då uteblir eller fördröjs nödvändiga anpassningar. I båda fallen minskar vår möjlighet att vara produktiva, må väl och långsiktigt överleva. 

Ökad kunskap hos ledning, chefer och medarbetare om hur vi människor fungerar;  våra egna beteenden, våra sätt att samverka, leda och organisera oss, blir avgörande för att navigera och utvecklas i en tid då förändring är den enda konstanten.

Som organisationspsykolog bidrar jag med bred teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet om delar och helheter i mänskliga system för att hantera risker och ta tillvara på möjligheter.

 
"Det finns ingen hastighet som kan kompensera för fel riktning"

TJÄNSTER

 RELATIONSUTVECKLING OCH KONFLIKTHANTERING

När människor samverkar kommer behov och perspektiv att krocka ibland. Ofta klarar vi av att lösa situationen på egen hand men ibland eskalerar oenigheter från sakfrågor till personkonflikter och då kan det vara svårt att på egen hand hitta tillbaka till en konstruktiv dialog och relation.

Det är inte ovanligt att konflikter eskalerar mellan parter som var och en har mycket investerat och ett stort driv och engagemang. Man krockar med kraft utifrån olikheter i sin syn på exempelvis hur man ska gå framåt i verksamheten eller i samarbetet. Konflikter mellan personer i nyckelroller, exempelvis mellan VD och styrelseordförande, delägare, grundare och investerare, eller inom ledningsgruppen, har stor påverkan på såväl omgivningen, organisationen och framdriften. Även om det inte upplevs så, så utgör konflikten egentligen en möjlighet; olikheter och skav som legat under ytan, oupptäckta eller ignorerade, får tillfälle att benämnas och hanteras på ett konstruktivt sätt. Med det är utmanande att hantera konflikter så vanligare är att man lever med och håller en pågående konflikt "i schack" över lång tid alternativt avslutar samarbetet när det är möjligt.

När konflikten är ett faktum kan det vara ovärderligt med en tredje part som kan hjälpa till att lösa upp det låsta läget, dra ner temperaturen, erbjuda ett utifrånperspektiv och hjälpa till att förtydliga situationen och handlingsalternativ för parterna. 

Att ta sig igenom en konflikt är utmanande. Samtidigt beskriver många det i efterhand som värdefullt och utvecklande att ha kunnat klara av utmaningen på vägen lära sig en hel del om både sig själv och andra. En kund sa nyligen "Det finns inget ledarskapsprogram i världen som hade kunnat lära mig detta". 


Utveckling av team och grupper

Med utgångspunkt i väl underbyggda teorier och modeller erbjuder jag kunskap, stöd och utmaning för att utveckla ett effektivt samspel och trivsel i lednings- och arbetsgrupper. Några centrala teman är teamets sätt att förstå sin uppgift, att arbeta med mål, reflektera och lära tillsammans samt kvaliteten på gruppens kommunikation och relationer. 

utveckling och stöd för Ledare

Att hantera helheten i uppdraget som ledare och samtidigt skapa goda förutsättningar för engagemang hos medarbetare är ett komplext uppdrag som ställer krav på många färdigheter. Din effektivitet är avhängig kvaliteten i relationerna till medarbetare och kollegor. Men också beroende av kvaliteten på relationen du har till dig själv. Ledarstöd erbjuder träning i färdigheter men framförallt möjlighet att utveckla sitt mindset; att förstå och hantera egna tankar och känslor för att kunna välja hållbara och kreativa beteenden snarare än kortsiktiga och reaktiva. Ledarstöd kan erbjudas i grupp eller individuellt.

Vid behov och önskemål kan utvecklingsverktygen Lead Forward (Full Range Leadership Model) och The Leadership Circle användas som en del av ett upplägg för ledarutveckling. 


Föreläsningar & utbildningar

Att dela med sig av psykologisk kunskap på ett sätt som väcker tankar, inspirerar och bygger mottagarens förståelse är ett sant nöje. Omfattning, tema och målgrupp varierar men några exempel är

  • Att samverka som grupp eller team på ett hållbart sätt - mänskligt och affärsmässigt
  • Att skapa en utvecklingsorienterad organisationskultur
  • Psykologin i agile
  • Samtalsfärdigheter/coachande förhållningssätt
  • Hjärnan på jobbet - fallgropar och möjliga strategier utifrån Interpersonell neurobiologi
  • Kommunikation och samarbete
  • Stress & stresshantering


Organisationsutveckling

Att tänka till kring hur delar och helheter samverkar är avgörande vid alla slags utvecklingsinsatser som involverar människor. Det är lätt hänt att utvecklingsinsatser genomförs både reaktivt och utan förankring i ett holistiskt angreppssätt. En organisationspsykologs bidrag kan liknas vid en (system)arkitekts, där kunskap på olika systemnivåer möjliggör helhetssyn i design av en önskad utveckling. Det kan röra frågor som: Vad är värde och resultat hos oss? Vilka mekanismer driver mot dessa värden? Hur organiserar man sig och vilka strukturer och ledarskap stödjer de beteenden som man vill se mer av?  


Kunskapsfält 

Som organisationspsykolog ligger styrkan ligger i att förstå en situation och utforma insatser som utgår flera olika teoretiska kunskapsområden och systemnivåer. Några områden jag utgår ifrån är:

Vuxenutveckling - hur vi människor utvecklas livet, emotionellt och kognitivt, och hur det påverkar våra perspektiv, meningsskapande och agerande i samspel med andra. 

Neuropsykologi/Interpersonell neurobiologi - kunskap om hur vår hjärna och nervsystem fungerar och vad det innebär för individen och gruppen inom exempelvis beslutsfattande, effektivitet och samspel. 

Gruppsykologi - hur vi kommunicerar, samarbetar och påverkar varandra för produktivitet, lärande och välmående. 

Kontextuell psykologi och systemiskt synsätt  - att förstå och förändra beteenden utifrån den mindre och större kontexten.

Motivationspsykologi - vad bygger motivation och hur skapar vi gynnsamma miljöer för motivation.

Organisationskultur och arbetssätt - samspel av struktur och beteenden i linje med verksamhetens syfte.

Axplock av uppdragsorganisationer 

HHS Executive Education, Knowit AB, Handelsbanken, Norstedts, B-Reel, Sida, LINK Arkitektur, Kulturhuset/Stadsteatern, EA Digital Illusions, Trade Partners Sweden, Avonova, Stockholmsmässan, Regeringskansliet, ICA, Fredells, Stockholms Läns Landsting, SACO, Socialstyrelsen, Ricoh, Svenska Ishockeyförbundet, WSP, Svenska kraftnät, Lärarförbundet, Recipharm, PLAN.